Excursies naar musea, paleizen, kastelen

Bedrijfsreglement | Privacy statement |

INLEIDING
Welkom bij de voorwaarden van Benelux Travel Services B.T.S. tevens handelend onder de naam AMSTERDAMGID en hierna te noemen als zijnde AMSTERDAMGID, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 24439189 met BTW-nummer:
NL002427236B28.
Deze AMSTERDAMGID-voorwaarden gelden voor alle boekingen, reserveringen, transfers, reizen, excursies, city-tours, rondleidingen, tickets, bezoeken aan musea, paleizen, kastelen, molens, ambachten, parken, (show-)tuinen, pretparken, speeltuinen, beurzen, congressen, braderieën, markten en/of overige toeristische attracties en/of overige toeristische plaatsen en/of activiteiten in de ruimste zin des woords. Kortom voor alle arrangementen die U met hulp van AMSTERDAMGID bij deze aanbieders zelf boekt en/of via bemiddeling door AMSTERDAMGID bij aangesloten bedrijven / dienstverleners / gidsen boekt in de ruimste zin des woords vallen onder deze voorwaarden. Na betaling van de boeking/reservering is gehele of gedeeltelijke restitutie van uw betaling bij annulering is de meeste gevallen niet mogelijk.
AMSTERDAMGID is als stadsgids en city-tourguide voor steden in de BENELUX de aangewezen partij voor rondleidingen door onder andere historische binnensteden, musea, paleizen, kastelen, molens, ambachten, parken, (show-)tuinen, pretparken, speeltuinen, beurzen, congressen, braderieën, markten en/of overige toeristische attracties en/of overige toeristische plaatsen en/of activiteiten in de ruimste zin des woords. De BENELUX heeft vele interessante en mooie plaatsen te bieden die een bezoek waard zijn en waarbij het verhaal erachter soms erg opmerkelijk is.
AMSTERDAMGID is niet aangesloten bij de ANVR of een ander schadeclaimfonds en daarom is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het door de klant betaalde bedrag verminderd met gemaakte kosten en belastingen, toeristenbelasting en vermakelijkheidsbelasting. AMSTERDAMGID accepteert geen schade boven het door de klant betaalde bedrag, geen grotere en/of overige schadeclaims, geen compensatie voor gevolgschade. Iedere klant van AMSTERDAMGID dient zelf zijn/haar reis-, verblijf- en/of kostbaarheden-verzekeringen af te sluiten. AMSTERDAMGID is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor verlies, beschadiging en/of diefstal van eigendommen. AMSTERDAMGID is niet verantwoordelijk voor U als klant. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw eigen gedrag, uw eigen handelen en moet zich steeds bewust zijn van uw omgeving en uzelf overtuigen dat u verantwoord handelt en veilig door elke stad loopt. Laat u niet afleiden door mobiele telefoons of andere media en wees alert op uw omgeving. U dient als klant / reiziger zelf zorg te dragen voor een aanvullende reisverzekering, waarbij eventuele medische kosten in de BENELUX worden afgedekt en waarmee U als klant / reiziger altijd de mogelijkheid heeft om met een ambulance of een medische evacuatie per vliegtuig of helikopter terug te kunnen keren naar uw eigen stad en/ of land. In het ergste scenario dient U als klant / reiziger ervan uit te gaan dat er onvoorziene kosten kunnen optreden als gevolg van letselschade en/of een onverwacht overlijden van U als klant of één van uw medereizigers. Een ongeluk en/of natuurlijke dood kan natuurlijk altijd voorkomen. Denk bijvoorbeeld ook aan extra kosten als gevolg van bijvoorbeeld een nieuwe epidemie, zoals we hebben meegemaakt met COVID, waarbij alle grenzen ineens door overheden op slot gaan en er allerlei extra documenten en vaccinaties nodig zijn om te kunnen en mogen reizen. Denk daarbij ook aan onvoorziene kosten van quarantaine, ziekenhuis opname, verblijf in een hotel, levensonderhoud, extra vervoerkosten, medische hulpmiddelen, medicijnen, mondkapjes, handschoenen, etc. Zorg ervoor dat u voldoende middelen (geld, medicijnen, verzekeringen) achter de hand heeft als u op reis gaat en dat u voldoende bent verzekerd in geval van calamiteiten. Laat niets aan het toeval over. Alleen als u op alle mogelijke scenario’s bent voorbereid kunt u ook echt van uw vakantie en/of reis gaan genieten.
Voor iedere vakantie waarbij u als klant gebruik maakt van transport geldt ook dat U als klant door het boeken en betalen van uw arrangement instemt met de voorwaarden van AMSTERDAMGID en dat U dus volledig op eigen risico in elk voertuig stapt en nimmer AMSTERDAMGID, de chauffeur en / of de onderneming aansprakelijk kan stellen indien er een ongeval zou plaatsvinden, waarbij u als klant / reiziger schade aan uw bezittingen en / of letselschade zou oplopen en / of zou komen te overlijden. U bent ten allen tijde zelf verantwoordelijk. Alleen als er moedwil of kwade opzet kan worden aangetoond of de busonderneming/vervoerder ernstig in gebreke is geweest dan is de busonderneming/vervoerder aansprakelijk volgens het in de Wet gestelde.
“Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, elektronica of andere zaken van waarde.
De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder voorgaande, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst niet in het geheel kan worden nagekomen als gevolg van het naleven van (verkeers-)wet- en regelgeving is niet te kwalificeren als nalaten van de zijde van de vervoerder, en zal niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Indien de vervoerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging is deze op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag.
De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de reisorganisator, geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.”
Indien er een ongeval zou plaatsvinden waarbij U als klant letselschade zou oplopen en/of in het ergste geval zou komen te overlijden dan zijn voorgaande cursief gedrukte tekst / bepalingen van toepassing, zoals deze verderop ook staan weergegeven bij de artikelen 8.1, 8.2, 8.3. Iedere klant van AMSTERDAMGID dient zich vooraf zelf op de hoogte te stellen van de situatie per land of er door de overheden van de BENELUX-landen aanvullende reisdocumenten/legitimatie en/of medische documenten/vaccinaties vereist zijn, sancties opgelegd zijn, en welke bagage, medicijnen etc. mogen worden meegenomen.
Ieder land heeft immers andere regels en het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant / reiziger om zich voor mogelijke situaties die het reisschema van de klant kunnen beïnvloeden te informeren en voor te bereiden. Gebruikt u bijvoorbeeld medicijnen dat is het raadzaam om bij uw huisarts een brief van de huisarts op te vragen met een verwijzing voor een herhaalrecept en een medicijnpaspoort via uw huisarts en/of apotheek te regelen, zodat u altijd en overal bij een apotheek uw medicijnen kunt kopen/opvragen en deze ook bij u mag hebben. Niet alle medicijnen zijn namelijk overal toegestaan en sommige daarvan kunnen u in grote problemen brengen als u niet goed voorbereid op reis gaat. In het ene land kunt u bijvoorbeeld medicijnen zo kopen, terwijl die in een ander land op de verboden lijst staan of alleen op recept verkrijgbaar zijn. Informeer dus vooraf goed of de door U gebruikte medicijnen verkrijgbaar zijn en wat U hiervoor moet ondernemen en bij u moet hebben.
Reisprogramma’s worden zo goed als mogelijk afgestemd op de wensen van de klant(en), maar vertragingen en/of overmacht situaties zijn natuurlijk altijd mogelijk en vallen buiten de verantwoordelijk van AMSTERDAMGID. Hiervoor is AMSTERDAMGID niet verantwoordelijk. Indien u toch meent dat u een geschil met AMSTERDAMGID heeft, kunt u dit natuurlijk eerst in onderling overleg proberen op te lossen. Indien U daarna nog steeds een klacht heeft meld u dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bij AMSTERDAMGID. U schrijft uw brief/ mail aan AMSTERDAMGID voorzien van datum / tijd / onderwerp en uitleg van uw klacht en stuur deze volledige brief / mail voorzien van alle informatie en bewijzen. En geeft u aub als klant tevens aan hoe u deze klacht graag zou willen hebben opgelost en hoe we U het beste kunnen helpen. Whatsapp berichten of andere SMS diensten/berichten accepteert AMSTERDAMGID niet als klacht. Na ontvangst van uw brief/mail zal deze worden gelezen en indien nodig zal er onderzoek gaan plaatsvinden op basis van hoor en wederhoor. Een verhaal heeft altijd twee zijden. Indien mogelijk zal AMSTERDAMGID zo spoedig mogelijk deze klacht in behandeling te nemen, maar als er zich er echter problemen voordoen of deze klacht gecompliceerder is dan verwacht en AMSTERDAMGID van mening is dat er nader onderzoek naar de kwestie is vereist, zult U hierover geïnformeerd worden en zal uw klacht eventueel worden voorgelegd aan onze samenwerkende partners en/of onze juridische afdeling en/of de advocaat. Mogelijk moeten er samenwerkende partners worden aangesproken en in dat geval zullen er andere stappen vereist zijn, omdat de communicatie dan over andere schijven loopt, die voor enige vertraging kunnen zorgen. AMSTERDAMGID is voor deze vertragingen en eventuele kosten en/of gevolgkosten niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk. Mocht u na behandeling van uw klacht niet tevreden zijn, dan zullen we deze klacht in overleg met u bespreken en er alsnog een oplossing voor proberen te vinden. Mocht ook dit niet tot een passende oplossing komen dan kunt u dit geschil voor een Nederlandse rechter in Nederland aanhangig maken. Sinds 1 januari 2018 is de Nederlandse Wet aangepast aan de nieuwe Europese regels die de positie van de reiziger beter moeten beschermen dan voorheen.
Op de website zoals hieronder vermeld van de Autoriteit Consument en Markt staat het hieronder weergegeven citaat:
https://www.acm.nl/nl/publicaties/reiziger-beter-beschermd-tegen-faillissement-reisaanbieder
“ Met ingang van 1 juli 2018 zijn reizigers in meer gevallen beschermd tegen een faillissement van de reisaanbieder. Deze bescherming bestond tot die datum alleen voor consumenten met een pakketreis. Vanaf 1 juli geldt deze bescherming ook voor reizen die de reiziger zelf samenstelt en in sommige gevallen ook voor de zakelijke reiziger. Hiermee spelen de nieuwe regels in op het feit dat steeds meer reizigers zelf hun reis samenstellen en elementen van verschillende reisaanbieders samenvoegen tot een reis. De nieuwe regels gelden voor reizen die op of na 1 juli 2018 zijn geboekt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op deze Europese regels.”
Zoals door de Autoriteit Consument en Markt aangegeven, moet elk bedrijf in de toeristische sector de klanten informeren over de financiële risico’s. Er wordt door allerlei overheidsorganisaties en bedrijven onder andere naar allerlei dure verzekeringen, voorwaarden en borgfondsen en schadeclaim- fondsen gerefereerd. Ondanks dat bedrijven aangeven dat ze hierbij zijn aangesloten blijkt dit vaak niet te kloppen of hebben ze hun bijdrage niet betaald, waardoor schadeclaims niet inbaar zijn en reizigers achter het net vissen. AMSTERDAMGID is hier heel duidelijk en eerlijk over. Net dat als er groepen zouden zijn van een paar honderd klanten er in steden als Amsterdam bijvoorbeeld naast toeristenbelasting ook door de stad Amsterdam vermakelijkheidsbelasting in rekening wordt gebracht. Zonder deze bijdrage mogen er bijvoorbeeld geen rondleidingen met grote groepen door de stad worden gegeven.
AMSTERDAMGID is niet aangesloten bij ANVR en ook niet bij andere schadeclaimfondsen. Veel van deze voorwaarden zijn namelijk niet van toepassing op AMSTERDAMGID, omdat er door AMSTERDAMGID geen hotels worden geboekt en geen grote langdurige verzorgde all-in reizen worden geboekt. AMSTERDAMGID neemt hiervoor dus geen geld aan en heeft geen geld van klanten langdurig onder beheer. Indien een klant na overleg met AMSTERDAMGID toch een rekening aan AMSTERDAMGID voldoet, wordt hiervan binnen 2 werkdagen de nota voldaan aan de samenwerkende bedrijven voor de afgesproken diensten en krijgt de klant hiervan een terugkoppeling met een schriftelijke bevestiging dat de betaling en boeking gelukt zijn. In de meeste gevallen voldoet de klant de rekening rechtstreeks aan de samenwerkende bedrijven en niet aan AMSTERDAMGID. AMSTERDAMGID kan u als klant / reiziger echter wel helpen met het zoeken naar de juiste hotels, de juiste restaurants, de juiste vervoerders en de juiste ticket-verkopers cq. websites die toegangsbewijzen verkopen. In overleg met de klant / reiziger kunnen de gewenste voorzieningen tegen een door de klant aangegeven prijs/kwaliteit verhouding worden geleverd/bemiddeld. In bijna alle gevallen boekt de klant echter zelf dit hotel, betaalt zelf het restaurant en voldoet zelf alle kosten voor toegangsbewijzen en/of tickets. AMSTERDAMGID specialiseert zich in het aanbieden van rondleidingen / excursies in de BENELUX die vaak worden aangeboden als dag vullende programma’s of dagdeel vullende programma’s. Om deze tot volle tevredenheid van klanten te laten verlopen werkt AMSTERDAMGID samen met diverse partners die wel een verzekering en/of calamiteiten fonds hebben en die zijn aangesloten bij een branche organisatie en/of onder een bepaalde CAO vallen en die voldoen aan alle Wettelijke voorschriften en eisen. AMSTERDAMGID probeert uw financiële risico tijdens uw reis zo veel mogelijk te beperken om U als klant onbezorgd van uw vakantie te kunnen laten genieten. Indien er wel risico’s zouden zijn, dan wordt u hierover vooraf geïnformeerd. Overmacht situaties zijn echter uitgesloten, omdat er in het geval van vervoer een voertuig altijd kapot kan gaan en/of schade kan oplopen al dan niet veroorzaakt door derden. Ook kan het weer natuurlijk een dag compleet ruineren. Stormen, overstromingen, hevige sneeuwval, ijzel, hevig onweer, hagel zijn meer enkele voorbeelden die een dagje uit volledig kunnen ruineren. Hierop hebben AMSTERDAMGID en/of samenwerkende partners geen invloed en hiervoor kan ook geen restitutie worden gevraagd, omdat voor de betreffende dag materieel en personen zijn geboekt en gereserveerd. Deze voor U gereserveerde tijd kunnen deze bedrijven niet voor anderen werken.
Alle diensten die u afneemt van of via derden aangaande onder andere boat-tours, busreizen, ballonvaarten, transfers en/of overige vervoersdiensten die met medewerking van AMSTERDAMGID tot stand komen dienen vooruit per bank voldaan te worden. De klant ontvangt hiervan een gespecificeerde factuur waarop wordt aangegeven dat na betaling er geen restitutie van het bedrag bij annulering mogelijk is. Deze kosten worden dus niet gerestitueerd. Indien U als klant via een zoekmachine een boeking / reservering doet dan berekenen deze zoekmachines vaak al aanzienlijke bedragen voor de bemiddeling die kunnen oplopen tot wel 35%, waardoor AMSTERDAMGID uiteindelijk maar een fractie ontvangt van het door de klant betaalde bedrag. U kunt dus ook geen beroep doen op een volledige schadevergoeding als bijvoorbeeld door een overmacht situatie uw reis / activiteit om welke reden dan ook niet door zou gaan of als u deze diensten annuleert na betaling.
In geval van overmacht door bijvoorbeeld ziekte van een gids, een chauffeur, een kapitein, een piloot of andere specialist dan zal eerst gekeken worden of er een plaatsvervangende persoon geregeld kan worden. Indien dit niet lukt dan zal in overleg met de betreffende partijen gezocht worden naar een passende oplossing om U als klant zo goed als mogelijk schadeloos te stellen minus natuurlijk de reeds gemaakte kosten. U weet dus dat als U als klant voor deze diensten van derde partijen de rekening vooruit zou betalen dit een mogelijk risico zou kunnen betekenen. AMSTERDAMGID is wettelijk verplicht U als klant hierover middels deze voorwaarden te informeren. Echter gaat AMSTERDAMGID nog een stap verder en informeert u ook nog eens via de factuur die u alleen per bank kunt overmaken dat voor bepaalde diensten geen restitutie mogelijk is na het betalen van deze diensten. U wordt als klant dus op meerdere manieren geïnformeerd en daarmee hoopt AMSTERDAMGID u voldoende van dienst te zijn door u bewust te maken van de mogelijke financiële risico’s in de toeristische branche.
AMSTERDAMGID brengt U in de meeste gevallen rechtstreeks in contact met het betreffende dienstverlenende bedrijf, zodat U met deze samenwerkende partner, rechtstreeks zelf zaken kunt doen en dit deel van uw reis, verblijf, toegangsbewijs kunt boeken. Indien u kiest voor gemakzucht en dit uitbesteed aan AMSTERDAMGID dan accepteert U zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid indien er sprake zou zijn van vertragingen en/of onvoorziene omstandigheden, omdat AMSTERDAMGID geen directe invloed kan uitoefenen op deze derden. AMSTERDAMGID aanvaard in dit geval geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid, omdat AMSTERDAMGID dit in uw opdracht (zowel schriftelijk als mondeling mogelijk) als service voor u als klant probeert te regelen.
In de meeste gevallen boekt u bij AMSTERDAMGID een dagprogramma of een dagdeelprogramma en daardoor beperkt zich het financiële risico tot maximaal het totaal bedrag van de geboekte dag en/of dagdeel. Voor hotel reserveringen, vervoer bewijzen voor openbaar vervoer, vliegtuig tickets, cruises, toegangskaarten voor concerten, voetbalwedstrijden en/of overige heeft AMSTERDAMGID besloten deze niet rechtstreeks voor klanten te boeken en neemt hiervoor dus ook geen geld aan. AMSTERDAMGID is gespecialiseerd in het aanbieden van rondleidingen / excursies / guided city- tours. AMSTERDAMGID kan U wel helpen met het zoeken naar de juiste partners die aan U deze tickets / toegangskaarten / vervoersbewijzen kunnen leveren of u helpen met de beschikbaarheid van plaatsen in hotels en restaurants, maar ook hier betaald de klant zelf de service / diensten die de klant afneemt.
Als U echter als klant een externe partner inschakelt voor meerdere dagen bij bijvoorbeeld georganiseerde transfers, busreizen, overige boekingen, dan moeten de kosten voor deze reserveringen vaak volledig vooruit worden voldaan en is restitutie meestal niet of niet volledig mogelijk bij annulering. U accepteert dus in dit geval door het doen van uw betaling dat u zelf niet kosteloos kunt annuleren, omdat er bijvoorbeeld bussen met chauffeur en/of boten met kapitein en/of ballonvaarten met piloot moeten worden gereserveerd. Deze partijen hebben indien u annuleert kosten gemaakt voor administratie, diverse belastingen, personeel en materieel, brandstof etc. en hebben in het geval van uw annulering wel de kosten gemaakt maar niet de inkomsten. Deze partijen berekenen de volledige som ook wanneer u annuleert. Ze gebruiken uw betaling om de gemaakte kosten te dekken, omdat ze deze dag niet voor een andere klant kunnen werken.
In het geval dat een van deze partners onverhoopt failliet zou gaan en zijn/haar verplichtingen niet zou kunnen nakomen, heeft u geen rechten. In dit geval zullen we als AMSTERDAMGID toch proberen een oplossing te vinden, maar is AMSTERDAMGID niet aansprakelijk indien AMSTERDAMGID hierin niet zou slagen. In de meeste gevallen zal maar kort vooraf geboekt / gereserveerd worden, waardoor het risico van een plotseling faillissement vrijwel nihil is. Daarnaast werkt AMSTERDAMGID samen met diverse bedrijven die wel een verzekering hebben, een vorm van een calamiteiten dekking hebben, een garantiefond hebben, waarbij gedacht moet worden aan onder andere een aansprakelijkheidsverzekering, ANVR leden, KNV Busvervoer leden en/of andere, waarbij de klant een beroep kan doen op een noodfonds, maar in alle gevallen zal dit nimmer meer opleveren dan een percentage van het door de klant betaalde bedrag. Indien u twijfelt en zekerheid wilt zijn over alle aspecten van uw reisprogramma / excursie / transfer dan kunt U AMSTERDAMGID hierna vragen bij uw boeking/reservering. Zelfs na gedegen onderzoek en advies kunnen we nooit helemaal alle risico’s uitsluiten. Om U als klant een idee te geven dat AMSTERDAMGID haar werk zo goed als mogelijk heeft uitgevoerd, werkt AMSTERDAMGID transparant door ook de voorwaarden van de samenwerkende busonderneming / vervoerder die volgens de onderstaande eisen van KNV Busvervoer werkt te publiceren in haar eigen voorwaarden:
“Algemene vervoer- en reisvoorwaarden van KNV Busvervoer gedeponeerd op 17 maart 2017 onder nr. 18/2017 ter griffie van de rechtbank te Den Haag

Artikel 1: Definities
1.1 Vervoerovereenkomst: de overeenkomst tot vervoer per bus van een of meer personen en al dan niet hun bagage, niet zijnde een reisovereenkomst als hierna gedefinieerd onder 1.4 en met uitzondering van openbaar vervoerdiensten, waarop de CAO Besloten Busvervoer niet van toepassing is.
1.2 Vervoerder: degene die zich bij een vervoerovereenkomst als gedefinieerd onder 1.1 verbindt tot vervoer.
1.3 Opdrachtgever: de wederpartij van de vervoerder bij een vervoerovereenkomst.
1.4 Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren georganiseerde busreis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten:
a. vervoer;
b. verblijf;
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
1.5 Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde busreizen aanbiedt.
1.6 Reiziger: een door de vervoerder per bus te vervoeren persoon respectievelijk, in het kader van een reisovereenkomst, a. de wederpartij van de reisorganisator; b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard of c. degene aan wie de rechtsverhouding tot de reisorganisator op de rechtens vereiste wijze is overgedragen.
Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

2.1 Elk aanbod van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld. Elk aanbod tot het aangaan van een vervoer respectievelijk reisovereenkomst van de vervoerder respectievelijk reisorganisator is vrijblijvend en kan derhalve door deze worden herroepen, zelfs nadat de opdrachtgever respectievelijk reiziger het aanbod heeft aanvaard. Herroeping van een vrijblijvend aanbod dient binnen 8 kantooruren na ontvangst van de aanvaarding te geschieden.
2.2 Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.
Artikel 3: Prijzen
3.1 Tenzij anders is overeengekomen is het bedrag van de ritprijs exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
3.2 De vervoerder is bevoegd de stijging van aan de uitvoering van de overeenkomst verbonden kosten, bijvoorbeeld ten gevolge van de stijging van brandstofkosten, van loonkosten, van de prijzen van consumpties of van verschuldigde heffingen, middels een verhoging van de overeengekomen ritprijs door te berekenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald in 6.2 en 6.3.
3.3 De reisorganisator is tot 20 dagen voor de aanvang van de reis bevoegd om de overeengekomen reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerkosten met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of de toepasselijke wisselkoersen. De reiziger kan de verhoging afwijzen. Ten aanzien van een dergelijke afwijzing en de gevolgen daarvan geldt hetgeen hierna is bepaald in 6.2 en 6.3. Een dergelijke wijziging in de kosten zal ook kunnen leiden tot verlaging van de reissom, tenzij dit, gelet op de daaraan verbonden kosten, in redelijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden. De reisorganisator is verplicht om alle op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen in de geoffreerde reissom op te nemen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party worden geheven en variëren naar gelang de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variëren.
3.4 De opdrachtgever respectievelijk reiziger is gehouden de meerkosten te voldoen die hem in rekening worden gebracht indien: a. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid meer kilometers zijn gereden en/of meer arbeidsuren zijn gemaakt dan zijn verdisconteerd in de ritprijs respectievelijk reissom, b. op zijn verzoek respectievelijk wegens een hem toe te rekenen omstandigheid op enigerlei wijze is afgeweken in de uitvoering van het vervoer respectievelijk de reis (bijvoorbeeld in de route, het tijdschema, de verzorging of de accommodatie) zoals deze in de overeenkomst was voorzien, en c. ten gevolge van vooraf niet voorziene verkeerssituaties, zoals filevorming, de rit respectievelijk reisduur langer is dan was overeengekomen.

Artikel 4: Betaling; rechtshandhaving
4.1 De vervoerder is steeds gerechtigd om van de opdrachtgever betaling van een voorschot op de ritprijs respectievelijk vooruitbetaling van de gehele ritprijs te verlangen. De opdrachtgever dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling binnen de door de vervoerder te bepalen termijn te betalen. Bij gebreke van een dergelijke termijnaanduiding dient het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tenminste 14 dagen voor de vertrekdatum aan de vervoerder te zijn betaald. Ingeval de opdrachtgever verzuimt het voorschot respectievelijk de vooruitbetaling tijdig te betalen is de vervoerder bevoegd de vervoerovereenkomst te ontbinden en is de opdrachtgever gehouden aan de vervoerder de door deze reeds gemaakte kosten respectievelijk overige schade te vergoeden. Deze schadevergoeding zal tenminste 30% van de ritprijsbedragen.
4.2 De opdrachtgever is gehouden (het restant van) de ritprijs te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
4.3 Bij totstandkoming van een reisovereenkomst dient de reiziger binnen een door de reisorganisator te stellen termijn een aanbetaling te verrichten ter hoogte van 30% van de reissom. Indien deze betaling niet direct respectievelijk tijdig door de reisorganisator is ontvangen, is de reisorganisator bevoegd de reisovereenkomst te ontbinden, zonder dat de reiziger aanspraak op schadevergoeding heeft.
4.4 De reiziger dient (het restant van) de reissom uiterlijk 4 weken voor de dag van aanvang van de reis te hebben betaald aan de reisorganisator. Deze betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is de reiziger in verzuim en heeft de reisorganisator de bevoegdheid om ofwel met inachtneming van het bepaalde onder 4.5 de reissom te incasseren dan wel om de reisovereenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de reiziger schadevergoeding verschuldigd, berekend overeenkomstig het bepaalde onder 5.2 van deze voorwaarden.
4.5 In geval van enige niet-tijdige betaling is de opdrachtgever respectievelijk reiziger zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallige bedrag een direct opeisbare boete verschuldigd van 1,5% per maand. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
4.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor de vervoerder respectievelijk reisorganisator verbonden zijn aan de handhaving van zijn rechten jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger, komen voor rekening van de opdrachtgever respectievelijk reiziger. In geval opdrachtgever of reiziger in verzuim is met betaling van de door vervoerder of reisorganisator in rekening gebrachte bedragen, is de opdrachtgever of reiziger naast de wettelijke rente tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij geldt: a. Voor zover opdrachtgever of de reiziger een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zijn de buitengerechtelijke kosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, eerst verschuldigd als niet is betaald binnen 15 dagen nadat de aanmaningsbrief bij de schuldenaar is bezorgd; b. Voor zover opdrachtgever of reiziger handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt vervoerder respectievelijk reisorganisator aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van het bepaalde in artikel 6:96 lid 4 B.W. alsmede in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan wordt vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom, met een minimum van € 75,-- .

Artikel 5: Annulering
5.1 Indien de opdrachtgever de vervoerovereenkomst opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de vervoerder geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen - met inbegrip van het geval dat de vervoerder in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel in zijn opdracht door de vervoerder reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de vervoerder verschuldigd: a. indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-; b. indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs; c. indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs; d. indien opzegging plaatsvindt op de 2e dag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs; e. indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.
5.2 Indien de reiziger de reisovereenkomst opzegt wegens een omstandigheid die voor zijn rekening komt - zoals ziekte of familieomstandigheden - is hij verplicht de dientengevolge door de reisorganisator geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen - met inbegrip van het geval dat de reisorganisator in zijn prospectus of andere publicatie een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld - is de reiziger de navolgende schadevergoeding aan de reisorganisator verschuldigd: a. bij opzegging eerder dan 56 dagen voor de dag van vertrek: € 35,- per persoon; b. bij opzegging vanaf de 56e dag tot 28 dagen voor de dag van vertrek: het bedrag van de aanbetaling tot een maximum van 25% van de reissom; c. bij opzegging vanaf de 28e dag tot 14 dagen voor de dag van vertrek: 50% van de reissom; d. bij opzegging vanaf de 14e dag tot de dag van vertrek: 75% van de reissom; e. bij opzegging op de dag van vertrek of tijdens de reis: de volledige reissom.
5.3 Indien een of meer reizigers die gezamenlijk met een of meer andere reizigers voor een verblijf bepaalde accommodatie hebben geboekt hun reisovereenkomst opzeggen, geldt zodanige opzegging tevens als opzegging door die andere reiziger(s) van de met hem (hen) gesloten reisovereenkomst(en) en zijn ook deze reizigers tot schadevergoeding op de voet van 5.2 gehouden.
5.4 De opzeggingsbevoegdheid kan tijdens het vervoer respectievelijk de reis niet worden uitgeoefend wanneer daardoor de reis van het voertuig zou worden vertraagd. Opzegging door de opdrachtgever respectievelijk reiziger kan voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
6.1 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger zo spoedig mogelijk meegedeelde omstandigheden. De opdrachtgever respectievelijk reiziger kan de wijziging afwijzen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de vervoer respectievelijk reisovereenkomst op een niet-wezenlijk punt wijzigt wegens gewichtige, de opdrachtgever respectievelijk reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden, kan de opdrachtgever respectievelijk reiziger de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
6.2 De opdrachtgever respectievelijk reiziger dient zijn eventuele afwijzing zo spoedig mogelijk aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator mee te delen, bij gebreke waarvan de afwijzing geen effect sorteert. 6.3 In geval van afwijzing door de opdrachtgever respectievelijk reiziger als bedoeld in 6.2, kan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de vervoer- respectievelijk reisovereenkomst opzeggen. De vervoerder respectievelijk reisorganisator dient deze opzeggingsbevoegdheid zo spoedig mogelijk uit te oefenen. In geval van zodanige opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 7: Opzegging wegens te geringe deelname of wegens overmacht
7.1 De reisorganisator is bevoegd de reisovereenkomst op te zeggen zonder dat hij de reiziger enige schadevergoeding is verschuldigd, wanneer het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal en de reiziger binnen de in de reisovereenkomst aangegeven termijn schriftelijk van de opzegging in kennis is gesteld, of wanneer nakoming van de reisovereenkomst onmogelijk is dan wel wordt bemoeilijkt door abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van de reisorganisator en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
7.2 De vervoerder is bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen ingeval de nakoming daarvan onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een omstandigheid die buiten zijn macht is gelegen; als zulk een omstandigheid worden onder meer beschouwd staking van ondergeschikten en/of hulppersonen van de vervoerder en extreme weersomstandigheden waarvoor een weeralarm wordt afgegeven. Ingeval de vervoerovereenkomst strekt tot vervoer middels terbeschikkingstelling door de vervoerder van een of meer zitplaatsen in een bus en niet van een bus als zodanig is de vervoerder eveneens bevoegd de vervoerovereenkomst op te zeggen bij te geringe deelname als bedoeld onder 7.1.
7.3 In geval van opzegging heeft de opdrachtgever respectievelijk reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de ritprijs respectievelijk reissom of, indien het vervoer respectievelijk de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Artikel 8: Aansprakelijkheidsbeperking
8.1 Ingeval de vervoerder rechtens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger ten gevolge van een ongeval dat in verband met en tijdens het vervoer aan de reiziger is overkomen, en/of schade veroorzaakt door geheel of gedeeltelijk verlies dan wel beschadiging van diens bagage, ontstaan tijdens het vervoer, is zijn aansprakelijkheid voor deze schade, behoudens - kort gezegd - in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de vervoerder zelf, op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot de bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedragen. De vervoerder is niet aansprakelijk in geval van verlies van of beschadiging van geldstukken, verhandelbare documenten, goud, zilver, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, elektronica of andere zaken van waarde.
8.2 De vervoerder is jegens de opdrachtgever respectievelijk reiziger niet aansprakelijk voor enige andere schade dan bedoeld onder 8.1, zoals bijvoorbeeld schade veroorzaakt door vertraging in het vervoer, behoudens indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van hem zelf geschied, hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap, dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. De omstandigheid dat de vervoersovereenkomst niet in het geheel kan worden nagekomen als gevolg van het naleven van (verkeers-)wet- en regelgeving is niet te kwalificeren als nalaten van de zijde van de vervoerder, en zal niet tot aansprakelijkheid kunnen leiden. Indien de vervoerder aansprakelijk is voor schade als gevolg van vertraging is deze op grond van artikel 8:1157 BW beperkt tot het bij of krachtens de op grond van dit wetsartikel uitgevaardigde algemene maatregel van bestuur bepaalde bedrag.
8.3 De aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger is beperkt tot driemaal de reissom, met dien verstande dat de vergoeding voor derving van reisgenot ten hoogste eenmaal de reissom bedraagt. Indien op een in de reisovereenkomst begrepen dienst een verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid toekent of toestaat aan de reisorganisator, geldt deze uitsluiting respectievelijk deze beperking tot het laagste ten gunste van de reisorganisator toegestane bedrag.

Artikel 9: Diverse verplichtingen van de reiziger
9.1 De reiziger is gehouden zich tijdens het vervoer respectievelijk de reis te gedragen overeenkomstig de aanwijzingen zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator, het onverwijld en onvoorwaardelijk verlenen van medewerking aan aangaande controle van bagage daar onder begrepen. De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en dit op eerste verzoek te tonen. De reiziger is verplicht voor de aanvang van het vervoer respectievelijk de reis zijn bagage deugdelijk te verpakken (onder meer ter voorkoming van schade aan andere bagage of de bus) en duidelijk te voorzien van een aanduiding van zijn naam, adres en bestemming. De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd het vervoer van bagage te weigeren indien het aantal of omvang van de door de reiziger aangeboden colli niet redelijk is en/of het gewicht hoger is dan 20 kg per persoon. Om veiligheid of beveiligingsredenen en/of op verzoek van de autoriteiten kan de reiziger worden gevraagd om medewerking te verlenen aan een onderzoek naar bagage. Reiziger is verplicht hieraan terstond medewerking te verlenen. Vervoerder is gerechtigd onbeheerde bagage te (laten) inspecteren.
Het is de reiziger verboden:
a. drugs, explosieven, wapens, zuurstofflessen of gevaarlijke stoffen in zijn bagage of anderszins met zich te dragen;
b. tijdens het rijden te staan of te lopen in de bus en/of (hete) drank te gebruiken, tenzij voor eigen risico van de reiziger;
De reiziger is verplicht zich in de bus te onthouden van:
a. beschadiging en/of verontreiniging van de bus;
b. het gebruik van alcoholhoudende dranken, tenzij met uitdrukkelijke toestemming zijdens de vervoerder respectievelijk reisorganisator, alsmede het gebruik van verdovende middelen;
c. het aanraken van noodvoorzieningen, zoals nooddeur en noodluik;
d. het roken;
e. het op enigerlei wijze hinderen van het personeel in de uitoefening van zijn taak;
f. het veroorzaken van hinder en overlast voor medereizigers of weggebruikers, waaronder het morsen van (hete) drank;
g. het in gevaar brengen van de veiligheid van zichzelf, de overige passagiers, de bestuurder dan wel van andere weggebruikers.

9.2 De vervoerder respectievelijk reisorganisator is bevoegd vervoer dan wel verder vervoer aan de reiziger te (doen) ontzeggen en hem te (doen) gelasten de bus onmiddellijk te verlaten, indien de reiziger in strijd handelt met de hiervoor onder 9.1 vermelde verplichtingen, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van (een deel van) de ritprijs of reissom.
9.3 De reiziger is voorts gehouden alle voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals onder meer een geldig paspoort en een geldig visum, bij zich te dragen, tijdig aanwezig te zijn voor het vertrek en ook steeds tijdig weer aanwezig te zijn voor het vertrek bij tussenstops en tevens de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden te bevestigen. Bij het vervoer van kinderen tot 12 jaar zijn de begeleiders verantwoordelijk voor het bevestigen van de veiligheidsgordels, voor zover aanwezig, tijdens het rijden. Ingeval van het niet beschikken over de noodzakelijke documenten, het niet-tijdig aanwezig zijn, de niet-tijdige terugkeer van de reiziger of de weigering om de veiligheidsgordels te bevestigen tot vertraging van betekenis kan leiden is de vervoerder respectievelijk reisorganisator bevoegd het vervoer respectievelijk de reis ten aanzien van deze reiziger niet verder uit te voeren, zonder dat de opdrachtgever of de reiziger ter zake aanspraak heeft op enige schadevergoeding of restitutie van de ritprijs of reissom.
9.4 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald onder 9.1 tot en met 9.3 is de opdrachtgever respectievelijk de reiziger gehouden aan de vervoerder respectievelijk reisorganisator de schade te vergoeden die deze eventueel heeft geleden en nog zal lijden doordat de reiziger in strijd heeft gehandeld met een van de hiervoor vermelde verplichtingen.

Artikel 10: Cameratoezicht Vervoerder behoudt zich in het belang van de veiligheid van reizigers en bestuurder(s) het recht voor om camera ondersteunend toezicht uit te voeren. Dit toezicht vindt plaats met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens en de daarop gebaseerde Beleidsregels Cameratoezicht.

Artikel 11: Klachten; bevoegde rechter
11.1 Ingeval de opdrachtgever respectievelijk reiziger een klacht heeft over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst dient de opdrachtgever respectievelijk reiziger zijn desbetreffende klacht direct, schriftelijk of in een andere passende vorm te richten tot de vervoerder respectievelijk reisorganisator opdat deze een passende oplossing kan zoeken.
11.2 Indien de klacht niet tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger wordt opgelost, kan deze uiterlijk binnen een maand na uitvoering van de overeenkomst dan wel, indien het vervoer respectievelijk de reis geen doorgang heeft gevonden, binnen een maand na de geplande vertrekdatum een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de vervoerder respectievelijk reisorganisator. Indien de klacht betrekking heeft niet op de uitvoering maar op de totstandkoming van de overeenkomst, dient de klacht binnen een maand na de desbetreffende handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator bij deze te worden ingediend.
11.3 De vervoerder respectievelijk reisorganisator moet een klacht binnen een maand na indiening daarvan afhandelen. Indien de vervoerder respectievelijk reisorganisator de klacht niet tijdig respectievelijk niet naar genoegen van de opdrachtgever respectievelijk reiziger heeft afgehandeld kan deze, tot uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk na de geplande vertrekdatum respectievelijk na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, zijn klacht schriftelijk voorleggen aan een door de vereniging KNV Busvervoer in te stellen geschillencommissie. Deze geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies.
11.4 De reiziger die geen gebruik wenst te maken van deze bindende adviesprocedure kan zich wenden tot de volgens de wet bevoegde rechtbank binnen wier rechtsgebied de vervoerder respectievelijk reisorganisator is gevestigd, zulks onverminderd het recht van de reiziger zich te wenden tot een andere volgens de wet bevoegde rechtbank.
11.5 Onverminderd de wettelijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verjaring van rechtsvorderingen en het bepaalde inzake het verval bij niet tijdige kennisgeving als bedoeld in artikel 8:1753 BW, vervalt overigens elk vorderingsrecht van de opdrachtgever respectievelijk reiziger een jaar na uitvoering van de overeenkomst respectievelijk een jaar na de geplande vertrekdatum of na de datum waarop de gewraakte handelwijze van de vervoerder respectievelijk reisorganisator met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.

Artikel 12: Toepasselijk recht Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.”
Bovenstaande voorwaarden zijn van een samenwerkende busonderneming en gelden voor U als klant van AMSTERDAMGID indien u deze maatschappij via AMSTERDAMGID boekt / reserveert of gebruik maakt van andere vervoerders via AMSTERDAMGID. In geen van de gevallen is AMSTERDAMGID verantwoordelijk en /of aansprakelijk voor diensten uitgevoerd door derden.
In het geval van VIP vervoer over de weg zijn er twee mogelijkheden. De eerste is een afgesproken prijs voor een vooraf afgesproken tijd voor een luxe model voertuig (Maybach) per rit, per dagdeel, per dag met chauffeur en eventueel voorzien van bewaking en/of butler en/of gids. Extra tijd wordt extra berekend. De klant geeft de wensen aan de vervoerder aan, de vervoerder maakt op basis van de wensen een offerte en indien de klant akkoord gaat betaalt de klant de vervoerder. De gids/tourguide van AMSTERDAMGID reist indien gewenst mee om op locatie een rondleiding te geven of regelt een collega die op locatie de klant opvangt. De tweede variant voor VIP-vervoer is de inzet van een luxe taxi (Maybach), waarbij de meter bepaalt wat er voldaan moet worden. Op verzoek kunnen de voorwaarden voor VIP-vervoer worden gedeeld met U als klant / reiziger.
Bij de boat-tours kan er aangegeven worden waar men wil opstappen en waar men wil afstappen van de boot. Daarnaast bestaat de optie om aan boord een luxe high-tea te regelen, koffie/thee/drankjes te laten serveren of zelfs luxe te dineren aan boord. Ook kan er zonder eten/drinken een tour door de grachten van steden in Nederland en België worden georganiseerd waarbij een gids uitleg geeft van de locaties waar langs gevaren wordt. Op verzoek kunnen de voorwaarden worden gedeeld met U als klant / reiziger. De boat-tours firma kan voor U een offerte op maat aanbieden.
Indien u een reisformat wilt laten opmaken, stuur dan uw verzoek per mail en dan ontvangt u van AMSTERDAMGID een offerte van de te verwachten kosten per module/dagdeel uitgewerkt. Reisformats voor de toeristische industrie zijn niet goedkoop. Informeer alleen als u echt serieus bent. Toepasselijk recht
Op alle vervoer- of reisovereenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Voor overige geschillen is ook het Nederlands recht van toepassing.

 
Excursies naar musea, paleizen, kastelen in Nederland